Voorwaarden Fonds

U VERKLAART VOORTS HET VOLGENDE:
 1. Het prospectus van het Brouwers Fund, zoals beschikbaar op de website (www.brouwerscapital.com/prospectus) te hebben doorgenomen en alle daarin opgenomen informatie, risicobeschrijvingen, juridische voorwaarden en waarschuwingen en te aanvaarden dat investeren in het Fonds geheel voor eigen rekening en risico van de Participanten is.

 2. Ermee bekend te zijn dat deelname in het Fonds niet geschikt is voor onervaren beleggers of beleggers met een vermogen dat dient te worden gereserveerd voor toekomstige oudedagsvoorzieningen of toekomstige verplichtingen van de Participant. Dat derhalve deelname in het Fonds uitsluitend zou moeten gebeuren door Participanten met een vrij belegbaar vermogen van tenminste enkele honderdduizenden euro’s.

 3. Ermee bekend te zijn dat deelname in het Fonds via dit formulier uitsluitend kan geschieden doordat het per Participant in te leggen bedrag bij aanvang tenminste EUR 100.000 bedraagt.

 4. Ermee bekend te zijn dat er voor Participaties geen markt wordt aangehouden door het Fonds of de Fondsbeheerder. Dat betekent dat een investering in het Fonds niet liquide is. Het Fonds geeft houders van Participaties eenmaal per maand de gelegenheid om Participaties ter inkoop aan te bieden en Participanten zullen derhalve slechts met grote vertraging beleggingen in Participaties te gelde kunnen maken.

 5. Ermee bekend te zijn dat het Fonds een offensieve beleggingsstrategie en beleid hanteert en dat het Fonds gebruik maakt van een handelsstrategie en beleggingsbeleid voert waarvoor geen bewijs bestaat dat dit handelsmodel of dit beleggingsbeleid ook leidt tot de invulling van de resultaten en rendementsverwachtingen.

 6. De Fondsvoorwaarden zoals deze van tijd tot tijd zullen luiden onherroepelijk en onvoorwaardelijk te aanvaarden en de ondertekening van dit inschrijvingsformulier strekt ten bewijze van deze aanvaarding.

 7. Ermee bekend te zijn en te aanvaarden dat de Fondsbeheerder de discretionaire bevoegdheid heeft om te besluiten tot uitgifte van Participaties aan potentiële Participanten en dat de Fondsbeheerder kan besluiten tot afwijzing van de inschrijving. Alsdan zal de inschrijving komen te vervallen en zal aan deze inschrijving geen verdere rechten kunnen worden ontleend.

 8. Ermee bekend te zijn en te aanvaarden dat het Fonds en de Fondsbeheerder de verantwoordelijkheid hebben en hieraan uitvoering geven, dat de identiteit van de Participanten volledig komt vast te staan, dat er onderzoek wordt gedaan naar de herkomst van de middelen die de Participant voornemens in te leggen als investering in het Fonds en dat indien het Fonds of de Fondsbeheerder aan de identiteit van de Participanten twijfelt of er sprake is van een onduidelijke herkomst van de middelen die de Participant wenst te beleggen, het Fonds of de Fondsbeheerder kan besluiten de Participant niet toe te laten treden tot de groep Participanten van het Fonds;

 9. Geen “US-Person” te zijn in de zin van de US Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) en mee te zullen werken aan de vastlegging van verklaringen omtrent naleving van FATCA en dat indien de (aspirant) Participant geen medewerking wenst te verlenen aan de vastlegging van verklaringen in dit verband, zulks dient te worden gerapporteerd aan de bevoegde autoriteiten en dat de Fondsbeheerder de bevoegdheid heeft om de door de (aspirant) Participant te verwerven Participaties gedwongen in te kopen om te vermijden dat het Fonds te eniger tijd bronbelasting verschuldigd zal zijn op grond van FATCA;

 10. Het Privacy Beleid van de Fondsbeheerder in ontvangst te hebben genomen en te hebben gelezen en uitdrukkelijk toestemming te geven aan de Fondsbeheerder als verantwoordelijke en aan Circle Investment Support Services B.V. als verwerker tot het verwerken van Persoonsgegevens (als gedefinieerd in het Privacy Beleid) voor zover dit noodzakelijk of wenselijk is voor het beheer en administratie van het Fonds en de Participanten.EN VOORTS TE AANVAARDEN:
 • Dat levering of uitgifte van de Participaties waarvoor ondergetekende heeft ingeschreven pas plaats zal vinden na ontvangst van het volledige bedrag van de verschuldigde storting zoals hiervoor is gespecificeerd.

 • Dat levering of uitgifte van de Participaties waarvoor ondergetekende heeft ingeschreven geschiedt onder het voorbehoud van een bevredigende uitkomst van het onderzoek naar de identiteit van de Participant, zijn belastingstatus en de herkomst van middelen en dat het Fonds dan wel de Fondsbeheerder het recht hebben de levering van Participaties te allen tijde te weigeren. In een dergelijk geval zullen eventueel overgeboekte gelden onverwijld worden teruggestort naar de rekening die de aspirant Participant heeft gebruikt voor de initiële overboeking. Op terug geboekte gelden wordt geen rente vergoed.

 • Dat bij de levering of uitgifte van de Participaties aan de ondergetekende, tevens een overeenkomst tot stand komt tussen hem en het Fonds ter zake van de bepalingen van de Fondsvoorwaarden. De ondergetekende verklaart de Fondsvoorwaarden welke onderdeel vormen van het Prospectus te hebben doorgenomen, de inhoud ervan te hebben beoordeeld en alle bepalingen opgenomen in de Fondsvoorwaarden te aanvaarden.EN VOORTS EEN VOLMACHT TE VERLENEN AAN:Alle medewerkers verbonden aan Circle Investment Support Services B..V. om namens de ondergetekende partij te zijn bij de levering van het in dit inschrijfformulier gespecificeerde aantal Participaties en om al datgene te doen wat nuttig, wenselijk of noodzakelijk is in het kader van de totstandkoming van de levering van de Participaties aan de ondergetekende en daartoe alle akten en andere schriftelijke bescheiden te tekenen dan wel andere handelingen te verrichten die in dit verband nuttig, wenselijk of noodzakelijk zijn alles met de macht van substitutie en onder vrijwaring voor de gevolmachtigde voor alle handelingen die deze binnen het kader van deze volmacht heeft verricht.Deze volmacht blijft van kracht en waarde tot de Participant deze jegens de gevolmachtigde schriftelijk zal hebben herroepen.De gevolmachtigde is bevoegd van deze volmacht gebruik te maken, ook indien het een rechtshandeling betreft waarbij de gevolmachtigde optreedt als gevolmachtigde van een of meer andere bij die rechtshandeling betrokkenen.Nota Bene: Indien de Participaties waarop ondergetekende inschrijft dienen te worden geleverd dan wel uitgegeven aan een vennootschap, maatschap, vennootschap onder firma, stichting, vereniging, commanditaire vennootschap of een andere gelijksoortige entiteit of samenwerkingsverband, dan zal hiervoor een afzonderlijke volmacht en afzonderlijke documentatie worden opgesteld.

U dient de Voorwaarden te hebben gelezen voor u kunt accepteren!

Verwerking persoonsgegevens

Bolder


Privacy Verklaring
Deze Privacy Verklaring is opgesteld door Bolder Group Holding B.V. en is van toepassing op Bolder Group Holding B.V. en aanverwante entiteiten (hierna “Bolder”).
Bolder respecteert en beschermt uw recht op privacy. Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”) en overige toepasselijke privacywetgeving.
De AVG en overige privacywetgeving zijn van toepassing op deze Privacy Verklaring. Wanneer er sprake is van een situatie die niet nadrukkelijk is beschreven in deze Privacy Verklaring, zal deze worden beheerst door de AVG en overige privacywetgeving.
Deze Privacy Verklaring beschrijft de wijze waarop uw persoonsgegevens door Bolder worden verwerkt en beschermd.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT Bolder?

Onder ‘persoonsgegevens’ wordt verstaan alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Bolder verwerkt de volgende soorten persoonsgegevens:

• Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactinformatie;
• Geboortedatum en -plaats;
• Nationaliteit;
• Geslacht;
• Kopieën van identiteitsbewijzen (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs);
• Herkomst van vermogen;
• Bankafschrift, energierekening; en
• Fiscale woonplaats.

Deze opsomming is niet uitputtend. Bolder verwerkt mogelijk ook andere persoonsgegevens indien noodzakelijk voor de uitvoering van haar diensten.

HOE VERZAMELT Bolder PERSOONSGEGEVENS?

Bolder verzamelt en verwerkt persoonsgegevens op verschillende manieren.
Persoonsgegevens die rechtstreeks aan Bolder worden verstrekt:
• Bolder verzamelt rechtstreeks verkregen persoonsgegevens van (potentiële) klanten, investeerders, zakenrelaties en contactpersonen bij het aangaan en ondertekenen van een contract of services agreement en/of om aan bepaalde wettelijke verplichtingen te voldoen;
Persoonsgegevens die Bolder heeft verkregen via derden:
• Bolder verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van publiek toegankelijke bronnen, zoals internet, sociale netwerken, World-Check en/of handelsregisters. Daarnaast ontvangt Bolder persoonsgegevens van derden in verband met de uitvoering van haar werkzaamheden of in verband met bepaalde wettelijke verplichtingen.

HOE VERWERKT Bolder PERSOONSGEGEVENS?

Voor het merendeel van de persoonsgegevens die worden verwerkt door Bolder geldt dat deze verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is of om te voldoen aan een verzoek van de betrokkene voorafgaand aan het aangaan van een contract. Bolder verwerkt daarnaast gegevens indien dit nodig is om aan bepaalde wettelijke verplichtingen te voldoen.
Bolder verwerkt bovendien persoonsgegevens voor gerechtvaardigde zakelijke doeleinden, waaronder wordt verstaan algemene “research and development” (waaronder statistisch onderzoek of analyse van de huidige veiligheidsmaatregelen) of de ontwikkeling en verbetering van haar diensten om haar relatie met u te versterken. Zo kan Bolder contact met u opnemen of informatie aan u verstrekken waarvan zij denkt dat het voor u interessant of relevant is.
Indien Bolder uw persoonsgegevens voor zakelijke doeleinden verwerkt, zal zij elke potentiële impact op u en uw rechten altijd in acht nemen en, indien nodig, afwegen tegen andere belangen. U heeft in dat geval altijd het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. In het geval waarin duidelijke zakelijke doeleinden niet aanwezig zijn, zal Bolder altijd uw toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken.

AAN WIE VERSTREKT Bolder PERSOONSGEGEVENS?

Bolder verstrekt persoonsgegevens, verzameld door Bolder, aan groepsvennootschappen, in zoverre dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van haar werkzaamheden, voor compliance doeleinden en/of op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving.
Bolder kan persoonsgegevens verstrekken aan sub-verwerkers indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar werkzaamheden. Bolder kan bijvoorbeeld persoonsgegevens verstrekken aan derde partijen die administratieve -, computer gerelateerde-, betalingen gerelateerde -, gegevensverwerking gerelateerde -, incasso- of overige werkzaamheden verrichten. Met dergelijke sub-verwerkers gaat Bolder verwerkingsovereenkomsten aan om te verzekeren dat uw persoonsgegevens namens haar met dezelfde mate van veiligheid en vertrouwelijkheid worden verwerkt als door Bolder zelf. Bolder kan bovendien uw persoonsgegevens verstrekken aan derde partijen indien u daar toestemming voor hebt gegeven.
Bovendien kan Bolder persoonsgegevens verwerken of verstrekken om uw rechten of de rechten van onze klanten te beschermen of om fraude te voorkomen. Bolder kan daarnaast worden verplicht om persoonsgegevens te verstrekken aan autoriteiten om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving.
Buiten de situaties zoals beschreven in deze paragraaf, zal Bolder uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken zonder uw toestemming.

VERWERKING EN OPSLAG VAN PERSOONSGEGEVENS BUITEN NEDERLAND

Bolder kan persoonsgegevens verstrekken aan andere entiteiten gelieerd aan Bolder welke zijn gevestigd in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) in verband met bovenstaande doeleinden.
De persoonsgegevens die door Bolder worden verwerkt, worden opgeslagen op haar servers en/of de servers van een cloud-based database van Bolder.
Indien persoonsgegevens worden verstrekt aan een bedrijf dat zijn activiteiten verricht in een land dat geen adequaat niveau van gegevensbescherming hanteert, dan zal Bolder aanvullende veiligheidsmaatregelen treffen.

BEWAREN VAN PERSOONSGEGEVENS

Bolder verwerkt en bewaart relevante persoonsgegevens voor de duur van onze werkzaamheden of voor de duur van de zakelijke relatie. Bolder kan de persoonsgegevens bovendien bewaren zo lang nodig of noodzakelijk is om wettelijke of contractuele verplichtingen na te komen, in verband met rechtsvorderingen of indien een redelijk belang het bewaren van de persoonsgegevens rechtvaardigt.

UW RECHTEN

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

• Recht op inzage. U heeft het recht om de persoonsgegevens die Bolder van u verwerkt in te zien.
• Recht op data portabiliteit. U heeft het recht om Bolder te vragen om uw persoonsgegevens over te dragen.
• Recht op rectificatie en aanvulling. U heeft het recht om de persoonsgegevens die Bolder van u verwerkt te (laten) wijzigen.
• Recht op vergetelheid. U heeft het recht om Bolder te vragen uw persoonsgegevens te verwijderen, in zoverre Bolder geen verplichtingen heeft om deze gegevens te bewaren.
• Recht op beperking van de verwerking. U heeft het recht om minder persoonsgegevens te laten verwerken indien:
o De persoonsgegevens mogelijk onjuist zijn;
o Bolder bepaalde gegevens niet mag verwerken, maar u niet wilt dat Bolder uw persoonsgegevens verwijdert;
o De persoonsgegevens die niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor Bolder de gegevens heeft verzameld, maar u wel de persoonsgegevens nodig heeft voor een rechtsvordering;
o U bezwaar maakt tegen het verwerken van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.
• Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking. U kunt wegens bijzondere persoonlijke redenen gebruikmaken van het recht van bezwaar. Daarnaast is het recht van bezwaar van toepassing als een organisatie persoonsgegevens gebruikt voor marketingdoeleinden.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING EN PROFILERING

Bolder maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Indien dit wel het geval is, kunt u gebruikmaken van het recht op bezwaar om zodoende een menselijke blik bij besluiten af te dwingen.

NAVIGATIE EN COOKIES

Bolder is de verwerkingsverantwoordelijke voor persoonsgegevens die via de website van Bolder Group (“Website”) zijn verzameld. Bolder Group zal deze persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met hetgeen in deze Privacy Verklaring is bepaald.
Bolder Group verzamelt persoonsgegevens op bepaalde gedeeltes van de Website wanneer gebruikers zich registreren, publicaties of andere informatie opvragen, zich inschrijven voor conferenties en evenementen, een sollicitatie verzenden en reacties plaatsen bij bijvoorbeeld mededelingen, forums en enquêtes. Deze persoonsgegevens bestaan uit informatie die door betrokkenen is verstrekt, zoals namen, postadressen, e-mailadressen, telefoon- en faxnummers, en, voor wervingsdoeleinden, de persoonsgegevens zoals vermeld op het curriculum vitae van de betrokkene.
De Website gebruikt ook cookies om u en uw voorkeuren te identificeren en om het gebruik van de Website te monitoren. Cookies zijn kleine stukjes tekst, opgeslagen op uw computer, welke Bolder Group laat weten welke browser u gebruikt, welke gedeelten van de Website u heeft bezocht en op welke links u eventueel heeft geklikt. Indien u de cookies van de Website accepteert, zult u toegang hebben tot bepaalde gedeelten van de Website zonder dat u iedere keer dat u deze gedeelten van de Website bezoekt hoeft in te loggen. Een gebruiker die de cookies niet accepteert, zal mogelijk geen toegang hebben tot bepaalde gedeelten van de Website. Bolder Group registreert bovendien IP-adressen of de locaties van computers, om te helpen bij het oplossen van diagnostische problemen met haar server en om de Website te beheren. Indien u liever geen cookies wilt accepteren, kunt u in uw browser instellen dat u wordt gewaarschuwd voordat u cookies accepteert, of u kunt alle cookies afwijzen door ze uit te zetten in uw browser.

HOE BESCHERMT Bolder PERSOONSGEGEVENS?

Bolder Group wil uw persoonsgegevens te allen tijde goed beschermen. Bolder Group neemt passende en commercieel redelijke technische, fysieke en organisatorische maatregelen om ongeoorloofde of onwettige verwerking of verlies of vernietiging van uw persoonsgegevens te voorkomen. Bolder Group garandeert een beveiligingsniveau dat in verhouding staat tot het betrokken risico en voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot gegevensbescherming en, in geval de verwerking persoonsgegevens betreft van inwoners van de EU, deze voldoet aan artikel 32 van de AVG.
Werknemers van Bolder Group worden getraind om zorgvuldig en respectvol met persoonsgegevens om te gaan. Zij zullen persoonsgegevens strikt vertrouwelijk behandelen. Werknemers zullen alleen toegang verkrijgen tot persoonsgegevens indien dit nodig is voor de uitvoering van hun werkzaamheden en in zoverre dat nodig is voor de doelen waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.
Bolder Group zal geen persoonsgegevens verstrekken aan derde partijen, tenzij er sprake is van een wettelijke verplichting of expliciete toestemming van de betrokkene.

WIJZIGINGEN VAN DEZE PRIVACY VERKLARING

Bolder Group zal deze Privacy Verklaring van tijd tot tijd updaten. Wij adviseren u deze Privacy Verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u weet hoe Bolder Group uw privacy waarborgt.

DATA PROTECTION OFFICERS

Indien u vragen, zorgen of klachten hebt met betrekking tot deze Privacy Verklaring, de wijze waarop Bolder Group met uw privacy omgaat of indien u één of meerdere van uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met één van onze Data Protection Officers:
Sjaco Kroon
Tel: +31 33 467 3880
E-mail: sjaco.kroon@boldergroup.com
 
Contact Bolder Group
Smallepad 30F, 3811 MG Amersfoort
Tel: +31 (0) 33 467 3880
Email: info@boldergroup.com
 
Disclaimer
Niets uit dit document mag, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bolder Group, in welke vorm of op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd, verzonden of anderszins gedistribueerd. Bolder Group en haar gelieerde entiteiten wijzen uitdrukkelijk enige aansprakelijkheid af bij gebruik van dit document of de inhoud daarvan door een derde partij. Dit document is niet geschreven of bedoeld als beroepsmatig advies.
U dient de Verwerking persoonsgegevens te hebben gelezen voor u kunt accepteren!
0